Psicologia Clínica

COM VAM COMENÇAR

El Servei de Psicologia Mèdica de CGO-Psicologia va iniciar la seva trajectòria el Setembre de 2002 amb la incorporació del Dr. Joan Deus a CGO-Mèdic, que prèviament havia estat Coordinador del Servei de Psicologia en altres centres mèdics de Mataró i Barcelona des de 1992 fins el Juliol de 2002.

Cal destacar que ha estat el primer neuropsicòleg clínic acreditat en constituir una Unitat de Neuropsicologia clínica infantil i d’adults a Mataró pel diagnòstic dels Trastorns de l’Aprenentatge i el Dany Cerebral Adquirit en la infància i adults. La seva incorporació a CGO-Mèdic, va permetre aquest Centre Mèdic anar construint i configurant un equip de psicòlegs clínics acreditats sota la concepció de les diverses especialitats clíniques en l’àmbit de la Psicologia Clínica en els diferents cicles vitals de la persona (infància, adolescència, etapa adulta i la tercera edat).

Aquesta fórmula, ja iniciada en la seva estada en altres centres mèdics on treballava, ha estat pionera i puntal a Mataró, i està en consonància amb l’actual concepció de la Psicologia Clínica per part del Col·legi Professional de Psicòlegs estatal i autonòmic, de les Facultats de Psicologia de les Universitats estatals i autonòmiques, i de les diferents associacions professionals i científiques de la Psicologia nacional i internacional.

Així, des del 2002, i preservant aquesta filosofia, s’han anat incorporant, progressiva i continuadament, diferents professionals de la Psicologia Clínica (Adults, Infància-Adolescència, Psicooncologia, Psicologia de la Salut, Psicogeriatria, Neuropsicologia i Psicologia Forense entre d’altres) per tal de poder oferir el millor servei professional, especialitzat i qualificat, als usuaris que vulguin ser atesos pel centre.

Tots els professionals del Servei de Psicologia Mèdica, configuren un sòlid equip humà que persegueix la seva contínua formació especialitzada per tal d’oferir els més recents i eficients recursos d’avaluació i de tractament en l’àmbit de la Psicologia Clínica. Tots els membres de l’equip han estat àmpliament formats en el seu camp d’especialització, obtenint la seva acreditació professionalitzadora estatalment i internacionalment, i són docents en màster professionalitzadors de l’àmbit de la Psicologia Clínica, així com en centres educatius, i treballem en centres de salut i recerca.

Tantmateix, amb la filosofia de no deixar espais buits d’avaluació i d’intervenció de la Psicologia, i d’acord amb les actuals necessitats dels nostres usuaris, l’equip va creixent i creant noves unitats amb professionals acreditats en el seu camp d’especialització.