Psicologia Clínica

UNITAT FORENSE CIVIL - FAMILIAR

FAMILIAR: distribucions de guarda i custòdia, idoneïtat de règim de visites, valoració dels efectes psicològics de la separació o divorci en els menors implicats, revisions de mesures establertes, avaluació de les capacitats parentals, adopció i tutela de menors, processos de nul·litat matrimonial

CIVIL: incapacitacions, internaments psiquiàtrics, capacitat testamentària, valoració de seqüeles psicològiques.

LABORAL: psicopatologies laborals (“burn out”), situacions d'assetjament (“mobbing”), incapacitat laboral.